Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Met deze Algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van SLV-Rental.nl/Sound Light Vision Rental/Discover Agency/Discover Entertainment vervallen.

1.2 Afspraken met personeel binden SLV-Rental.nl niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.3 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van SLV-Rental.nl en de opdrachtgever.

1.4 Opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan SLV-Rental.nl, van welke aard ook.

1.5 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

1.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door SLV-Rental.nl met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, aanbiedingen en prijsopgaven van Sound Light Vision Rental, handelend onder de naam SLV-Rental.nl en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan SLV-Rental.nl een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te huren, kopen of diensten van haar afneemt, werkzaamheden door haar laat uitvoeren, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 

Overeenkomst

2.1 Alle prijsopgaven en aanbiedingen van SLV-Rental.nl zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld en zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Alle door SLV-Rental.nl opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, vervoerskosten en andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging anders is aangegeven.

2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle kosten voor energie en water voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten voor transport op het werk (heftruck-manitou en hoogwerkers).

2.4 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft SLV-Rental.nl het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Bij aanvaarding moet blijken dat de opdrachtgever zich verenigt met deze Algemene Voorwaarden.

2.5 Indien een opdracht uitblijft, dient de opdrachtgever de aangevraagde offerte binnen 8 werkdagen retour te zenden en behoudt SLV-Rental.nl zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander alleen dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met de opdrachtgever naar gebruik en redelijkheid berekend.

2.6 Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van opdrachtbevestiging worden uitdrukkelijk voorbehouden: zo zal SLV-Rental.nl gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomsten en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede enige verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede wijzigingen in wisselkoersen, welke voor SLV-Rental.nl kosten verhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.7 De opdrachtgever zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst ontvangen van SLV-Rental.nl. De opdrachtgever dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan SLV-Rental.nl te retourneren.

 

Levering / opdrachten

3.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan SLV-Rental.nl ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door SLV-Rental.nl zijn bevestigd.

3.2 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3 SLV-Rental.nl is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te vorderen.

3.4 Indien opdrachtgever aan SLV-Rental.nl nog enige betalingsverplichtingen heeft, in het bijzonder indien facturen van SLV-Rental.nl door de opdrachtgever nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is SLV-Rental.nl gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

3.5 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan SLV-Rental.nl alle met het oog op de uitvoering van deze redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van het ontwerp- tekening-calculatie- voorbereiding- opslagprovisie e.d.) te vergoeden. Indien SLV-Rental.nl zulks wenst, is de opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

3.6 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop de bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.7 Wijzigingen of annulering van de gedane bestelling of gegeven opdrachten binden SLV-Rental.nl na schriftelijke acceptatie.

3.8 Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in art. 6:265 B.W. alsmede in alle artikelen daaromtrent.

3.9 SLV-Rental.nl behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, vallende onder de noemer meerwerk.

 

Locatie/uitvoer van de opdracht

4.1 De opdrachtgever zal er tijdig voor zorgdragen dat SLV-Rental.nl de locatie en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van SLV-Rental.nl, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 9.

4.3 Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient de opdrachtgever op eerste verzoek van SLV-Rental.nl zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor opslag van materialen en gereedschappen van SLV-Rental.nl en/of de door hem ingeschakelde derde benodigd in verband met de prestatie.

4.4 Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat SLV-Rental.nl bij het leveren van de prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Opdrachtgever zal voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en security personeel.

4.5 Uitvoer van een opdracht geschied binnen de normale, daarvoor geldende tijd indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft SLV-Rental.nl enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever SLV-Rental.nl bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door SLV-Rental.nl schriftelijk is bevestigd.

4.6 De inrichting van de locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat SLV-Rental.nl de prestatie kan leveren zonder dat SLV-Rental.nl voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van SLV-Rental.nl of door SLV-Rental.nl ingeschakelde derden.

4.7 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de benodigde beschikkingen, vergunningen en ontheffingen die op het werk aanwezig zijn.

4.8 Alle leveringstijden worden door SLV-Rental.nl steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van SLV-Rental.nl eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontstaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.9 Ten onrechte door opdrachtgever geweigerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van de opdrachtgever, eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.10 SLV-Rental.nl is gerechtigd zonder bericht aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derde, indien zulks naar de mening van SLV-Rental.nl een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevorderd.

4.11 Indien SLV-Rental.nl goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die SLV-Rental.nl gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door de opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft SLV-Rental.nl ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.12 Indien tijdens de uitvoering van een door SLV-Rental.nl aangenomen werk blijkt, dat ten gevolge van aan SLV-Rental.nl onbekende omstandigheden of door overmacht het werk niet uitvoerbaar is, heeft SLV-Rental.nl het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering van het werk mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door SLV-Rental.nl reeds verrichte, maar van onnuttige gebleken werkzaamheden en toeleveringen te vergoeden.

4.13 Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat SLV-Rental.nl direct na de overeengekomen show tijd kan aanvangen met de afbouw van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

4.14 Alle door de opdrachtgever dan wel op verzoek van de opdrachtgever door derde in de locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door SLV-Rental.nl gebruikt voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.15 Opdrachtgever zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de locatie voor degene die van de zijde van SLV-Rental.nl betrokken zijn bij het leveren van de prestatie.

 

Reclame & Garanties

5.1 De door SLV-Rental.nl aan opdrachtgever verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van onderhoud.

5.2 Indien de opdrachtgever na ontvangst meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de overeenkomst voldoen, zal SLV-Rental.nl op zo kort mogelijke termijn de nodige repartities uitvoeren.

5.3 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk aan SLV-Rental.nl worden gemeld.

5.4 Indien de zaken/materialen niet aan de overeenkomst voldoen ten gevolge van enig handelen door de opdrachtgever in strijd met de overeenkomst worden de kosten welke verband houden met de reparatie separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.5 Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct na constatering, dan wel nadat opdrachtgever deze had kunnen constateren aan SLV-Rental.nl te worden gemeld, zodat SLV-Rental.nl in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken.

5.6 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

5.7 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende goederen geacht te zijn verhuurd zonder beschadiging, defecten en/of gebreken. En dus wordt de prestatie geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.

5.8 SLV-Rental.nl aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan de geleverde door schuld of te doen van opdrachtgever of derde, ofwel door van buiten komende oorzaken.

5.9 Meer verplichtingen dan voortvloeiend uit dit hoofdstuk heeft SLV-Rental.nl niet; met name zal SLV-Rental.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juist of niet-tijdelijke uitvoering van de opdracht.

5.10 Garantie wordt slechts verleend indien volledig aan SLV-Rental.nl is betaald.

5.11 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van SLV-Rental.nl.

5.12 SLV-Rental.nl is nimmer gehouden aan een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan SLV-Rental.nl verstrekte garantie.

5.13 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door SLV-Rental.nl zijn bevestigd.

5.14 Alle schades, hoe ook genoemd, veroorzaakt door toedoen van de door de opdrachtgever geleverde goederen komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.15 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. SLV-Rental.nl is niet aansprakelijk voor druk en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen. De uitleg van SLV-Rental.nl geldt als bindend.

5.16 Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

 

Gebruik van gehuurde/ter beschikking gestelde zaken.

6.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aanvang van het opbouwen van het gehuurde door SLV-Rental.nl of, indien zulks met de opdrachtgever is overeengekomen, op het moment waarop het gehuurde aan het adres van de opdrachtgever is afgeleverd. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door SLV-Rental.nl is terug ontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggeleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.

6.2 Opdrachtgever zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door SLV-Rental.nl verschafte bedieningsvoorschriften en door SLV-Rental.nl gegeven aanwijzingen.

6.3 Het is de opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming van SLV-Rental.nl verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie.

6.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de gehuurd of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SLV-Rental.nl.

6.5 SLV-Rental.nl heeft op elk tijd stip het recht zich ervan te overtuigen dat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe opdrachtgever SLV-Rental.nl of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.

6.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stikkers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SLV-Rental.nl.

6.7 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van SLV-Rental.nl. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft SLV-Rental.nl het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.

6.8 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien SLV-Rental.nl daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is de opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.

6.9 De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens SLV-Rental.nl niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derde over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.10 SLV-Rental.nl heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe de opdrachtgever SLV-Rental.nl of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.

 

Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijk toestand.

7.1 De opdrachtgever zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan SLV-Rental.nl.

7.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door SLV-Rental.nl op een locatie zullen worden verwijderd, zal de opdrachtgever er voor zorgdragen dat de locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.

7.3 Het moment van teruggave is het moment waarop SLV-Rental.nl al de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.

7.4 Indien SLV-Rental.nl de opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van de opdrachtgever.

7.5 De opdrachtgever verplicht zich het gehuurde op zorgvuldige wijze en volgens de technische voorschriften van SLV-Rental.nl te onderhouden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde en nog onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door SLV-Rental.nl voorgeschreven materialen te gebruiken.

7.6 in geval van verlies, vermissing schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever onmiddellijk en op de snelste wijze van SLV-Rental.nl inlichten.

7.7 Opdrachtgever zal SLV-Rental.nl ten alle tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt SLV-Rental.nl zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technische onderhoud en inspectie.

7.8 Indien opdrachtgever na afloop van de overeengekomen op verlengde huurtijd in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren heeft SLV-Rental.nl het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de opdrachtgever op te vorderen en voor rekening en risico van de opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij opdrachtgever zich verplicht SLV-Rental.nl toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

 

Eigendomsrecht en Copyright

8.1 SLV-Rental.nl behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

8.2 opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.

 

Overmacht

9.1 In geval van overmacht is SLV-Rental.nl gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

9.2 Als overmacht aan de zijde van SLV-Rental.nl wordt mede aangemerkt: stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van SLV-Rental.nl en door hem voor de uitvoering van de prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongelukken met een door SLV-Rental.nl of door hem ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van SLV-Rental.nl diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de prestatie en alle omstandigheden waardoor SLV-Rental.nl niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.

9.3 Een beroep op overmacht kan door SLV-Rental.nl ook nog worden gedaan nadat SLV-Rental.nl in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de overeenkomst.

9.4 In geval van overmacht heeft SLV-Rental.nl het recht alle door SLV-Rental.nl aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

 

Betaling

10.1 Indien niet anders overeengekomen dient de opdrachtgever de prijs ten tijde van de aflevering/levering van de prestatie zonder korting of compensatie op rekening te betalen.

10.2 Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden gezonden, dan dient de opdrachtgever de prijs zonder korting of een beroep op compensatie te voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum.

10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt bij de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een herinnering verstuurd. Bij een tweede aanmaning wordt er € 15,00 extra administratiekosten berekend.

10.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke inningskosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de door de opdrachtgever te betalen gerechtelijke kosten word tevens verstaan al de redelijke niet door SLV-Rental.nl te liquideren proceskosten.

10.5 indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van SLV-Rental.nl. daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. SLV-Rental.nl is gerechtigd ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlengen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlengen.

 

Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

11.1 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

11.2 SLV-Rental.nl verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking geleverde materialen alsmede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

11.3 In geval van verhuur van goederen door SLV-Rental.nl aan de opdrachtgever is de opdrachtgever, tot het moment van teruggave, als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker – aansprakelijk voor alle schade wel het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke word veroorzaakt door en/of met deze zaken.

11.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke SLV-Rental.nl lijdt indien de opdrachtgever niet onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de verhuurperiode. Deze schade bedraagt tenminste 10% van de waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

11.5 De opdrachtgever verplicht zich – ten behoeve van SLV-Rental.nl – de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de prestatie van SLV-Rental.nl verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek dient de opdrachtgever SLV-Rental.nl een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen.

11.6 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal niet overeenstemming zijn met het aantal dat door SLV-Rental.nl aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is de opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekende deel. De opdrachtgever zal als dan de schade en of waarde van het ontbrekende deel zoals alsdan door SLV-Rental.nl in rekening gebracht – aan SLV-Rental.nl betalen.

11.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zake dan wel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de prestatie van SLV-Rental.nl op de locatie.

11.8 Indien de opdrachtgever, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige overeenkomst met SLV-Rental.nl aansprakelijk is en SLV-Rental.nl wordt door een derde aangesproken, zal de opdrachtgever SLV-Rental.nl volledig vrijwaren en de schade vergoeden.

11.9 Indien SLV-Rental.nl ondanks het bepaalde in de overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van SLV-Rental.nl beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van SLV-Rental.nl wordt uitbetaald.

 

Verzuim en ontbinding

12.1 Indien de de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met SLV-Rental.nl gesloten overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is SLV-Rental.nl gerechtig uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat SLV-Rental.nl tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de SLV-Rental.nl verder toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

12.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, schuldsanering natuurlijke personen, dan wel – indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele stelling van de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring ontbonden zijn, tenzij SLV-Rental.nl de opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten., totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de SLV-Rental.nl verder toekomende rechten.

12.3 SLV-Rental.nl heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien er zijdens de opdrachtgever sprake is van blijvende overmacht. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de SLV-Rental.nl geleden of te lijden schade.

12.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van SLV-Rental.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, is de opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken en heeft SLV-Rental.nl het recht om de terreinen en gebouwen van de opdrachtgever te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

 

Geschillen

13.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

13.2 Op de overeenkomst en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechters te Utrecht, met dien verstande dat SLV-Rental.nl het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 

Slotbepaling

14.1 In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij SLV-Rental.nl.